Інформаційні технології для груп ОКВ

Програма призначена для підготовки учнів за професією ”Оператор комп’ютерної верстки. Оператор комп’ютерного набору”.

Програма складена у відповідності кваліфікаційних вимог професій ”Оператор комп’ютерної верстки. Оператор комп’ютерного набору”.

Мета предмету – дати учням систему теоретичних знань з інформаційних та комп’ютерних технологій та усвідомити їх роль в професійній діяльності оператора комп’ютерної верстки та оператора комп’ютерного набору.

Учень повинен вивчити основні можливості використання інформаційних комп’ютерних технологій в роботі оператора комп’ютерної верстки та оператора комп’ютерного набору, навчитись виконувати операції технологічного процесу опрацювання інформації, можливості сучасних технічних засобів збирання, відображення та передавання інформації, уміння ставити завдання автоматизованої її обробки.

У процесі вивчення предмету учень повинен засвоїти такі основоположні поняття, як “інформація”, “інформаційні технології”, “інформаційна діяльність”, “шформаційне обслуговування”, а також ознайомитися і опану­вати основні методи та засоби реалізації інформаційної діяльності в організації.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Даний предмет містить лекційні заняття, де подається основний теоретичний матеріал, лабораторні заняття під керівництвом викладача, що забезпечує вивчення і закріплення теоретичних основ, сприяє набуттю практичних навиків, забезпечує розвиток самостійного мислення студентів.

Під час вивчення курсу повинні бути створені умови систематичної практичної роботи учнів на комп’ютерах по спеціально підготовленим навчальними завданнях

Створення та функціонування інформаційних систем в управлінні тісно пов’язані з розвитком інформаційної технології — голов­ною складовою частини автоматизованої інформаційної системи.

Інформаційна система за своїм складом нагадує підприємство з перероблення даних і виробництва вихідної інформації.

Як і в будь-якому процесі, в інформаційній системі наявна технологія перетворення даних у результативну інформацію.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) — системно організована для розв’язання задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, оброблення і захисту інформації на основі застосування програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та зв’язку, а також засобів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Сучасна інформаційна технологія орієнтована на застосування найширшого спектру технічних засобів електронно-обчислю­валь­них машин і засобів комунікацій. На її основі створено та створюються обчислювальні системи й мережі різних конфігурацій не тіль­ки для нагромадження, зберігання, перероблення інформації, але й максимального зближення термінальних улаштувань до робочого місця спеціаліста та для підтримки прийняття рішення керівника.

Основу нової інформаційної технології складають розподілена обчислювальна техніка, «дружнє» програмне забезпечення та сучасні засоби комунікації. Принципова відміна нової інформаційної технології полягає не тільки в автоматизації процесів зміни форми й розміщення інформації, а й у зміні її змісту.

І сьогодні можна говорити про забезпечувальні ІТ і функціональні ІТ.

Забезпечувальні ІТ — технології оброблення інформації, які використовуються як інструмент у різних предметних сферах для розв’язання різних задач.

Функціональні ІТ — це модифікація забезпечувальних ІТ, за якої реалізується, будь-яка з предметних технологій. Наприклад, в арсеналі облікового процесу можуть перебувати як забезпечувальні технології (наприклад, текстові й табличні процесори), так і спеціальні функціональні технології (табличні процесори, СУБД, експертні системи, реалізуючі предметні технології).

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення функціональних клавіш текстового редактора; технічні можливості та параметри монітора, процесора і принтера; друкарську систему виміру та систему вимірювань, яка використовується у текстовому редакторі; стандарти коректурних знаків, математичні та хімічні знаки..

Повинен уміти: набирати у текстовому редакторі спеціального виду текст, який містить терміни: фізичні, математичні, хімічні, астрономічні тощо; одиниці величин, їх українські та міжнародні позначення і найменування; формули, алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи, Здійснює введення тексту, вставки, виправлення похибок; працювати з файлами, вводить параметри набору згідно з макетом смуги, здійснює розрахунки для верстки; виконувати правку тексту (виділяти текст, знищувати, пересувати, копіювати текст, здійснювати контекстний пошук та заміну); записувати файли на дискету; роздруковувати набраний текст на принтері; керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою.