Системи управління на основі комп’ютерних технологій

План

  1. Принцип побудови та склад гнучких виробничих систем.
  2.  Роботизація та автоматизація виробництва.

Контрольні запитання


  1. Принцип побудови та склад гнучких виробничих систем

Важливою проблемою для виробництва є перехід від випуску одного виду продукції до іншого або перехід від випуску однієї моделі виробу до іншої. Щоб випускати нову продукцію, потрібно замінити одне устатку­вання іншим, перебудувати технологічний процес, здійснити перепідго­товку персоналу. Сучасне виробництво змушене досить часто переходити на випуск нової продукції, що пояснюється швидким моральним старінням виробів. Яскравим прикладом такої тенденції є виробництво персональних комп’ютерів. Кожна нова модель персонального комп’ютера за своїми параметрами у багато разів перевищує попередню модель, яка була випущена менше року тому, тобто моральне старіння відбувається набагато швидшими темпами ніж фізичне. Крім того, потрібно враховувати також гостру конкуренцію на ринках.

Таким чином для підтримання високого рівня конкурентоспро­можності виробів необхідно час від часу переходити на випуск нової продукції, а з іншого боку кожний такий перехід пов’язаний зі значними затратами. Щоб досягти компромісу між цими тенденціями, застосовуються гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК). Вони складаються з окремих, відносно самостійних частин, так званих гнучких автомати­зованих виробничих модулів (ГВМ). Кожний такий модуль здатний виконувати певний комплекс виробничих операцій. Перехід на інший комплекс операцій здійснюється програмним шляхом, тобто заміною однієї програми іншою. Перехід на випуск нової продукції здійснюється зміною послідовності і номенклатури модулів, а також перепрогра­муван­ням у разі потреби цих модулів.

Застосування гнучких виробничих комплексів дає змогу різко збільшити ефективність виробництва, підвищити якість і конкуренто­спроможність продукції.

Для реалізації гнучкого автоматичного виробництва використо­вується велика різновидність різноманітних датчиків і виконуючих меха­нізмів, мікропроцесорних контролерів, мікро- і мініЕОМ, систем керу­ван­ня базами даних, локальних обчислювальних систем, технічних робо­тів і обладнання з програмним числовим керуванням. А також автома­тизований транспорт і склади, системи автоматичного проекту­вання, системи автоматичного керування, системи автоматичного керування технологічними процесами.

Ланки гнучкого автоматизованого виробництва можуть створюва­тися на основі різноманітного обладнання, але, як правило, обов’язково містять обладнання з числовим програмним керуванням і один або кілька роботів-маніпуляторів, які виконують проміжні операції. Ланки гнучкого автоматизованого виробництва об’єднуються засобами транспортування.

Страницы: 1 2 3