Вступ. Види інформаційних технологій

План

  1.  Зміст і поняття інформаційних технологій.
  2. Види інформаційних технологій.
  3. Поняття про системи автоматизованого керування обладнанням.
  4. Принципи будови та склад гнучких виробничих систем.
  5. Роботизація та автоматизація виробництва

Контрольні запитання


  1. Зміст і поняття інформаційних технологій

Інформація одне з фундаментальних понять науки, таких, як матерія або енергія. Слово «інформація» походить від латинського informatio, що означає «роз’яснення», «повідомлення», викладення».


Інформація це особливий вид ресурсів невичерпний, їй влас­тиві запам’ятовування, передавання, перетворювання, відтворювання, сти­ран­ня.


З позицій матеріалістичної філософії, інформація це віддзер­калення реального світу. Під інформацією розуміють, як правило, будь-які відо­мості, що отримує людина.

Існування багатьох визначень інформації зумовлено складністю, специфічністю і різноманіттям підходів до тлумачення сутності цього поняття. Інформацію розглядають як об’єкт комп’ютерної обробки, як продукт праці людини, як міру подолання невизначеності, як взаємини між даними та їх одержувачем тощо.


Дані це величини, їх відношення, словосполучення і факти, шля­хом перетворення та обробкою яких можна здобути інформацію про пред­мети, процеси або явища.


Вони є сировиною для створення інформації. Можна сказати, що дані це факти, зареєстровані за допомо­гою різноманітних матеріальних носіїв.


Знанняінформація, з якої можна отримати нову інформацію за допомогою логічного виведення.


Знання це використання інформації та даних разом з потен­ціалом прак­тич­ного досвіду людей, здібностями, ідеями. Під цим терміном досить часто розуміють дані, що мають складну структуру.

Дані є фундаментом інформаційної піраміди, її основою. У будь- якій предметній галузі існує власне визначення даних. Це ідеї та факти, наведені в формалізованому вигляді, що дозволяє передавати та оброб­ляти їх за допомогою якогось процесу та відповідних технічних засобів.

Формування інформації відбувається в момент передавання даних. В інформацію завжди закладається певний зміст, відмінний від самого фак­ту отримання сигналу (хоч не гарантовано, що ця інформація буде ціл­ком зрозуміла користувачу). Інтерпретуючи інформацію, користувач отри­мує знання.

Інформаційні технології посідають чільне місце в нашому житті, тому це поняття є багатофункціональним та нечітким. Технологія в перекладі з грецької techne) мистецтво, майстерність, вміння, що є про­це­сами. Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.

Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізо­вується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів. Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють про­цес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготов­лен­ня, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.

Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і того ж мате­ріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первіс­ний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів нафта, газ, корисні копалини, тощо. Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Тоді справедливим буде таке означення:


Інформаційна технологія (IТ) це процес або сукупність процесів обробки інформації. ІТ можна представити у вигляді схеми (рис. 1.1)


Рисунок 1.1 Інформаційна технологія

Рисунок 1.1 Інформаційна технологія

Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія, і не енергія, а інфор­мація, то: інформаційна технологія – це сукупність процесів, що викорис­товує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.

Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом. Схематично процес перетворення інформації в інфор­маційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати нас­туп­ним чином (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 Місце інформаційного та програмного продукту в системі інформаційного кругообігу

Рисунок 1.2 Місце інформаційного та програмного продукту в системі інформаційного кругообігу

Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.

Якщо метою технології матеріального виробництва є випуск про­дук­ції, що задовольняє потреби людини чи системи, то мета інформаційної технології представляється як одержання інформаційного продукту для його аналізу людиною та прийняття на її основі рішень для виконання дій. Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.

Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів

Страницы: 1 2 3 4 5 6