Теоретичне заняття №1

План

 1. Напрямки використання Internet в туристичній діяльності.
 2.  Характеристика туристичних серверів.

Контрольні запитання


 1. Напрямки використання Internet в туристичній діяльності

В сучасних умовах одним з найефективніших засобів комунікації та реклами стає мережа Internet.

У сучасних умовах особливий інтерес у підприємств індустрії туризму визивають наступні форми використання Internet:

 • комунікації і зв‘язок;
 • реклама та просування туристського продукту;
 • маркетингові дослідження;
 • електрона презентація фірми та її туристського продукту;
 • використання можливостей електронних міжнародних туристських виставок та ярмарок;
 • використання систем бронювання та резервування;
 • самостійне формування туру;
 • використання електронних каталогів туристського продукту по країнам та напрямкам;
 • отримання інформації про країну, оперативного про­гнозу погоди у різних країнах, розкладу руху транс­порту;
 • отримання оперативної інформації про тарифи та ціни готелів, ресторанів і перевізників;
 • використання мережі Інтернет для розрахунків;
 • віртуальний туризм.

Для фірм, які займаються туристичним бізнесом, Internet є ідеальним засобом для реклами. Мережа дає можливість з мінімаль­ними витратами поінформувати багатомільйонну цільову аудиторію про послуги фірми. Крім того, перевагами реклами в Internet є те, що вона дозволяє передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією.

Саме Internet може стати “проривом” України у рекламний простір країн світу, ознайомлюючи закордонних потенційних клієнтів з можливос­тями українського туристичного бізнесу, перевагами відпочинку на провідних курортах Закарпаття, Криму, степової зони та ін., перспекти­вами відпочинку в системі “зеленого туризму” тощо.

Комунікаційні та рекламні можливості Internet-технологій дозволя­ють корінним чином змінити характер та методи туристичного бізнесу. Для цього необхідно:

 • створити web-сторінку підприємства, розмістивши на ній інфор­мацію про послуги, ціни, зареєструвати сторінку у пошукових системах та каталогах;
 • встановити програмне забезпечення для Internet-телефонії (Skype) і економити на телефонному зв’язку (вартість міжнарод­них телефонних дзвінків складає орієнтовно 10-50 коп. за хвилину у більшості країн світу), встановити систему Internet-пейджингу ICQ, за допомогою якої по можливості надавати консультації відвідувачам web-сторінки підприємства;
 • впровадити систему Internet-бронювання на власній web-сторінці, брати участь у міжнародних системах бронювання турів, таких як Sabre, Galileo, Worldspan, які використовують як засіб зв’язку Internet, а як термінал – звичайний комп’ютер;
 • відкрити рахунок в Internet-грошах і приймати оплату за послуги або їх бронювання через мережу Internet.

Унікальні властивості Internet дозволяють використовувати його як ефективний засіб для проведення рекламних кампаній. Internet-маркетинг – основа підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 Використання комунікативних та рекламних можливостей

Рисунок 3.1 Використання комунікативних та рекламних можливостей

Центральний елемент реклами в Internet – це web-сервер фірми. На його основі будується весь комплекс рекламних заходів. Використовується дворівневий підхід, коли на web-сервері розміщується інформація про ту­рис­тичну фірму та її туристичні продукти, а рекламні зусилля спрямо­вуються на привертання уваги відвідувачів на сервер цієї турфірми.

Іншою важливою проблемою для фірм індустрії туризму є пошук web-серверів фірм та інформації з областей, що представляють маркетин­говий інтерес для конкретної туристичної фірми. Для аналізу інформації про відвідувачів web-серверу можуть використовуватися log-файли (лог-файли) та cookie-файли (кукі-файли).

Лог-файли підтримуються постачальником послуг із доступу до Internet – провайдером. У таких файлах міститься інформація по кожному запиту web-сторінки чи графічному об’єкту із сервера.

Лог-файл не містить інформації про електронну адресу відвідувача, а тільки вказує назву його домену, проте це може становити значний інтерес, якщо домен характеризує географічний регіон користувача.

Найбільш перспективним методом взаємодії туристичної фірми зі споживачем можна вважати використання cookie-файлів.

Cookie – невеликі файли, що знаходяться на комп’ютері користувача і дозволяють web-серверу турфірми ідентифікувати цього користувача.

Коли користувач відвідує web-сервер, сервер запитує унікальний ідентифікаційний номер браузера.

Використання cookie-файлів дозволяє відслідковувати інформацію про поведінку користувача в Internet, завдяки чому web-сервер може виконувати різні функції по індивідуальній взаємодії з кожним користувачем. Cookie можуть використовуватися також у рекламі, щоб уникнути багаторазового показу користувачу однієї і тієї ж реклами, а також для відстеження кількості показів користувачу реклами одного виду.

Власники web-серверів можуть укладати між собою договори про спільне використання cookie-файлів, що дозволяє фірмам найбільш повно зрозуміти і задовольнити потреби кожного клієнта.

Cookie-файли дають можливість власникам серверів персоналізувати зовнішній вигляд серверів і підвищити їхню функціональну здатність.

Основна проблема використання cookie – дотримання приватності, тому що вони дозволяють збирати персональну інформацію про користувачів. У цьому плані cookie становлять велику небезпеку і можуть розглядатися як потенційний тупик у спробі краще зрозуміти потреби споживачів.

Таблиця 3.1

Позитивні та негативні властивості cookie

Позитивні властивості Негативні властивості
•   розширення можливостей цільово­го мар­ке­­тин­гу та індивідуального підхо­ду до спо­жи­вачів;

•   відслідковування продаж;

•   персоналізація продаж;

•   стимулювання продаж за рахунок спіль­но­го використання cookie декількома фір­ма­ми;

•   тестування ефективності маркетингових ко­му­ні­кацій;

•   побудова персоналізованого веб-серверу;

•   можливість взаємозв’язку декількох серверів;

•   можливість накопичення даних про спожи­ва­чів з подальшим їх продажем.

•   недотримання приватності;

•   відслідковування браузерів, а не конкретних людей;

•   програмні засоби можуть запо­бі­­гати дії cookie, наприклад, зни­щу­вати їх з комп’ютера;

•   можливість відключити cookie в браузері;

•   просування нових технологій, які не передбачають збір персо­наль­них даних.

Провайдер Internet-послуг може встановлювати спеціальне програм­не забезпечення, яке робить статистичний аналіз даних, автоматично складає звіти і потім відправляє їх по електронній пошті власнику сервера (туристичній фірмі). Професійна статистика повинна базуватися на максимально достовірних даних і бути на виході не просто цифрами і графіками, а реальною програмою для подальшої багатопланової роботи з власним сайтом.

Саме такий підхід був реалізований в новому пакеті програмного забезпечення від NetPromoter, що одержав назву «Статистика сайту». Унікальність підходу в тому, що вперше два різні продукти не просто зіллються в один, а спеціально прописані один під інший.

Інший представник професійної статистики – програма CNStats PRO. Особливості програми CNStats PRO:

 • новий принцип побудови звітів дозволяє розширювати функціо­нал звітів і їх кількість;
 • включає модуль географії CNGeoip;
 • містить групу звітів “Google AdWords”;
 • зведений звіт по роботах і відвідувачах;
 • можливість відстежування динаміки сторінок, що посилаються;
 • можливість пошуку і відстежування вигідних рекламних майдан­чиків;
 • підвищена продуктивність і надійність.

Opentracker – єдина система в пострадянському Inetrnet, що пропо­нує ста­тис­тику в реальному часі. Можливості програми Opentracker:

 • оновлюється у реальному часі;
 • зберігає всі дані необмежену кількість часу;
 • стежить за необмеженою кількістю сторінок;
 • стежить за високо відвідуваними сайтами;
 • не вимагає установки кнопки лічильника;
 • пропонує більше ключової статистики сайту.

Один з найрозкрученіших інформаційних і рекламних українських ту­рис­тичних майданчиків – www.otpusk.com. Його організатори прагнуть при­вер­тати відвідувачів різними “примочками”, максимальним набором інформації. Скажімо, при “відпустці” працює сервіс www.turpravda.com, який публікує українські відгуки про курорти і готелі. Рахунок відвідувачів на подібних майданчиках досягає декількох тисяч.

Отже, туристичні фірми можуть розміщувати рекламу в мережі трьома різними способами:

 • великі служби Internet мають спеціальні розділи для реклами, які розбиті по категоріях (серед таких категорій популярними є “Туризм”, “Відпочинок”, “Подорожі” та подібні);
 • розміщення рекламних оголошень у визначених комерційних телеконференціях;
 • подання реклами на дошки оголошень, які несподівано виникають на різних популярних сторінках.

Іншим важливим напрямком використання Інтернету в туризмі є розвиток останнім часом так-званого віртуального туризму. Це можуть бути подорожі по музеях чи інших визначних місцях не покидаючи власної домівки з використанням комп’ютера за посередництвом web-камери.

Можливості глобальної комп’ютерної мережі Internet дозволяють вико­ристо­вувати її як ефективний засіб у діяльності туристичних фірм України, передусім, в маркетингу. Сьогодні без Internet неможливо уявити діяльність сучасної туристичної фірми. Internet використовується практично переважають у всіх основних бізнес-процесах всередині туристичної компанії, починаючи з пошуку клієнтів і як комунікаційного і маркетингового інструменту та закінчу­ючи формуванням тур продукту. На жаль, в Україні Internet ще не набув дос­татнього поширення для ефективного маркетингу в мережі, проте якщо фірма працює із зовнішнім ринком – без Internet не обійтися.

Страницы: 1 2 3