Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

План

 1. Загальна характеристика готельного комплексу
 2. Система Lodging Touch
 3. Система Fidelio
 4. Система Nimeta
 5. Комплекс автоматизації готельного господарства Kei-Hotel
 6. Комплекс автоматизації закладів віддиху Dip-Pansion 
 7. Система модулів Cenium

Контрольні питання


 1. Загальна характеристика готельного комплексу

В даний час ми спостерігаємо бурхливий розвиток інформаційних технологій і програмних засобів у сфері готельного та туристичного бізнесу. Це обумовлюється тим ефектом, який можна отримати при їх правильному викорис­танні. Сучасні інформаційні технології дозволяють організувати роботу підп­риємст­ва з максимальною ефективністю.

Сучасна готельна індустрія останні роки зазнала дуже серйозні зміни у зв’язку з впровадженням нових комп’ютерних технологій. Успішне функціо­нування будь-якої фірми на ринку готельно-ресторанного бізнесу практично немислимо без використання сучасних інформаційних технологій.

Готельна індустрія настільки багатогранна, що вимагає зас­то­су­вання най­різ­но­манітніших інформаційних технологій, починаючи від розробки спеціа­лізованих програмних засобів, що забезпечують автоматизацію роботи окремого готелю та ресторану, до використання глобальних комп’ютерних мереж. Різноманіття вживаних в сфері готельних інформаційних технологій наведено на рисунку 4.1 та в таблиці 4.1.

Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп’ютерних мереж, Intrnet та Intrnet-технологій, програмних продуктів наскрізної автома­тизації всіх бізнесів-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Рисунок 4.2 Системи інформаційних технологій у сфері готельної індустрії

Рисунок 4.1 Системи інформаційних технологій у сфері готельної індустрії

Таблиця 1

Класифікація інформаційних технологій за різними ознаками

Ознака Характеристика
Ступінь централізації технологічного процессу Централізовані – обробка інформації здійснюється на центральному сервері.

Децентралізовані – базуються на локальному застосуванні засобів обчислювальної техніки користувачів. Комбіновані – вирішення функціональних завдань на місцях із використанням спільних баз даних і концентрацією інформації в авто­матизованих банках даних.

Тип предметної області Функціональні завдання підприємств (бухгалтерський облік, аудит, маркетинг, виробництво тощо) і організацій, для вирішення яких використовуються сучасні інформаційні технології.
Ступінь охоп­лення завдань управління Обробка даних; функції управління; підтримка прийняття рішень; експертні системи; електронний офіс.
Клас техноло­гічних опера­цій, які реалізу­ються Текстові та графічні редактори, табличні процесори, системи управління базою даних (СУБД), мультімедійні системи, гіпертекстові системи.
Тип користу­вацького інтерфейсу

 

 

Пакетні, діалогові та мережеві інформаційні технології.
Мережеві – надають користувачу телекомунікаційні засоби доступу до територіально віддалених інформаційних і обчислювальних ресурсів.
Спосіб побу­дови мережі

 

 

 

Локальні, розподільчі, багаторівневі IT. Локальні забезпечують
Розподільчим характерно
Багаторівневі (ієрархічні) IT забезпечують
За інструмен­тарієм Ручні – збирання, обробка, передання інформації здійснюється вручну (інструменти: книга, олівець, перо). Механічні (друкарська машинка, телефон, диктофон). Електричні (ксерокси, портативні диктофони, електричні друкарські машинки тощо). Електронні (великі ЕОМ, інформаційно-пошукові системи). Комп’ютерні (ПЕОМ, локальні, глобальні комп’ютерні мережі та ін.).
Тип носія інформації Паперові технології, у вигляді паперових документів. Безпаперові -електронні документи, електронна пошта, елеронний підпис, електронний офіс і т.д.
Тип операції Поопераційні та попредметні технології.

Поопераційним характерно закріплення робочого місця за кожною операцією з відповідними технічними засобами. Попредметній -виконання всіх операцій на одному робочому місці.

 

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформа­цій­них систем управління

У єдине інформаційне поле сучасного готелю інтегровані автома­тизована система управління (АСУ) готельним бізнесом, комплекси систем безпеки, життєзабезпечення, інформатизації за технологією клієнт-сервер.

У цей комплекс входять:

 • модулі систем управління службою прийому і розміщення (АРМ-портьє);
 • управління якістю обслуговування;
 • оптимізації прибутку;
 • централізованого бронювання та централізованої інформації по клієнтах;
 • управління продажами і заходами;
 • автоматизації робочих місць (адміністратора номерного фонду, черго­вих по поверху, служби покоївок, інформаційно-довідкової та інших служб);
 • Internet-рішення.

АСУ готельним господарством узгоджено працює з різними «суміжними» програмно-апаратними комплексами – бухгалтерською системою і системою складсь­кого господарства, АСУ ресторану і міні-барів, системою віддаленого бро­нювання, управління групою готелів, системою контролю доступу та ін. Всі вони об’єднуються в єдину локальну комп’ютерну мережу.

Не менш важливою складовою сучасного готелю є комплекс взаємопо­в’язаних систем керування інженерним устаткуванням будинку, що забезпе­чу­ють комфортне і безпечне місце існування, що максимально відповідає потребам користувачів і власників при одночасній мінімізації витрат на її підтримку.

Сучасний готель – складна інженерна споруда, що включає в себе крім будівельних конструкцій десятки інженерних підсистем. Вимоги до функціонала кожної з них стають все більш складними, кількість зв’язків між ними зростає як кількісно, так і якісно. Відповідно підвищується рівень складності управління та експ­луатації будівлі, що вимагає значних витрат, кваліфікованого обслуго­вую­чого персоналу.

Як правило, в готелі є близько 30 пов’язаних між собою інженерних підсистем, вартість яких може коливатися в діапазоні від 30 до 50% загальної вартості будівництва.

У сучасних готелях на відміну від звичайних управління всіма системами, в тому числі і віддаленими об’єктами, ведеться з центрального диспетчерського пункту. Це забезпечує отримання оперативної інформації про стан і параметри функціонування обладнання інженерних систем, підвищує рівень безпеки за рахунок оперативного реагування при нештатних ситуаціях і зменшує ризик надзвичайних ситуацій через прогнозування і завчасного попередження відмов підсистем, а також виключення «людського чинника» в момент надзвичайних ситуацій (НС). Завдяки оптимальному управлінню і обслуговуванню, автоматич­ному документування прийнятих рішень збільшується термін служби устатку­вання, з’являється можливість у найкоротший термін проводити його заміну або модифікацію, ремонтні та регламентні роботи.

Ефективна система управління виключає непродуктивну роботу устатку­вання і скорочує тим самим енергоспоживання. Оскільки кількість обслуго­вую­чого персоналу зменшується за рахунок модульності всіх систем, можливостей їх електронної самодіагностики і автоматичного аналізу несправностей, витрати на технічну експлуатацію різко знижуються. Ведеться автоматизований комер­цій­ний і технічний облік енергоресурсів. Крім цього, система має високу нарощуваність.

Ключова роль у сучасній готелі відводиться безпеці – надійний захист життя і здоров’я відвідувачів і персоналу, товарних, матеріальних та інформа­ційних ресурсів, що знаходяться в будівлях і на території готелю, від різних видів зовнішніх і внутрішніх загроз. Елементи комплексної системи безпеки (КСБ) виконують профілактичну функцію.

Наприклад, система відеоспостереження веде безперервний відеоконт­роль за обстановкою в приміщеннях загального призначення, холах, на входах-виходах, а також на під’їзних шляхах, стоянках, при необхідності – по всьому периметру будівлі. Вона забезпечує перегляд на моніторах зображення з відеокамер, запис, архівацію відеоінформації по подіях і тривогах, її перегляд. У проекті пропонується використання системи цифрового запису інформації, чорно-білих і кольорових відеокамер, тип яких вибирається в залежності від місця розташування і вимог до якості відеозапису.

Система контролю і управління доступом (СКУД) регулює доступ співробітників і відвідувачів в житлові та службові приміщення відповідно до рівня доступу їх особистих карток; здійснює автоматичне скасування прав доступу карти по заздалегідь зазначеній даті або на час відсутності власника карти, а також автоматичне відкриття дверей за заздалегідь вказані тимчасові проміжки. Системою контролю доступу оснащуються всі двері, через які можна потрапити в приміщення. Вони обладнуються зчитувачем на вхід, кнопкою на вихід, електромагнітним (електромеханічним) замком, доводчиком і електромаг­нітним датчиком.

Для забезпечення зручності клієнтів передбачається інтеграція СКУД з системою АСУ готельними процесами. При занесенні клієнта в базу автоматизованої системи управління готельним підприємством АСУГП та оформленні особової картки клієнта СКУД візьме повідомлення з АСУГП про реєстрацію нового відвідувача і присвоїть йому унікальний ідентифікаційний номер. Клієнту видається брелок/карта, що містить інформацію про ідентифіка­цій­ний номер, завдяки якому він зможе користуватися всіма послугами готель­ного комплексу і своїм номером – брелок замінить ключ від дверей. При виїзді брелок здається співробітнику служби безпеки, після чого ідентифікаційний номер клієнта видаляється з систем контролю доступу та управління готелем.

СКУД оснащені і в’їзні ворота. У всіх під’їзних зонах встановлюється обладнання для електромеханічного управління воротами/шлагбаумами, на що стоїть перед ними на відстані 1,5-2,0 м стовпчику монтується зчитувач, впізнаю­чий карти/брелоки персоналу і клієнтів. Особлива система ідентифікації автомо­білів і ряд інших функціональних зручностей передбачаються для VIP-гостей і керівництва.

Для найкращої реалізації пропонованих до системи охоронної сигна­лізації готелю вимог доцільне застосування сучасної мікропроцесорної адресної системи охоронної сигналізації. Її переваги – в більш високій надійності.

Система має:

 • велику кількість охоронюваних зон та адрес;
 • велику допустиму довжину ліній зв’язку;
 • можливість роздільної постановки під охорону будь-якої кількості кімнат;
 • послідовний інтерфейс і можливість комп’ютерного керування.

Прийнятні наступні рішення для системи охоронної сигналізації:

 • вікна всіх приміщень оснащуються сучасними мікропроцесорними датчиками розбиття скла;
 • захист вхідних/вихідних дверей приміщень на відкриття проводиться за допомогою магнітоконтактних датчиків;
 • у приміщеннях застосовуються пасивні інфрачервоні датчики руху з горизонтальною і вертикальною зоною виявлення.

Система пожежної сигналізації готелю повинна своєчасно виявляти джерело загоряння та передавати сигнал про пожежу службі охорони, включить інженерні системи будівлі в режим роботи «пожежа».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8